Projekt pt.: „Maluch w Aktywnej Rodzinie” Nr RPLB.06.04.00-08-0012/19-00

Projekt pt.: „Maluch w Aktywnej Rodzinie” Nr RPLB.06.04.00-08-0012/19-00

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy.

Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego
i rodzinnego umożliwiającego 35 rodzicom, w tym 33K i 2 M zamieszkałych w Gminie Szprotawa powrót na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki instytucjonalnej 35 dzieciom w okresie od I.2020r. do XII.2020r.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki osiągnięciu

CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:

 1. Zapewnienie opieki instytucjonalnej dla 35 dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 lat, która umożliwi rodzicom godzenie życia zawodowego i rodzinnego w okresie I.2020r. do XII.2021r.
 2. Utworzenie 30 nowych miejsc w żłobku i zapewnienie opieki dla 35 dzieci zapewniając wszechstronny rozwój dzieci w okresie I.2020r. do XII.2021r.
 3. Wsparcie wychowawczej funkcji rodziny poprzez zapewnienie wysokiej jakości opieki
  i edukacji 35 dzieci w żłobku w Szprotawie w okresie I.2020r. do XII.2021r.
 4. Wzrost świadomości u co najmniej 35 rodziców, w tym 33K i 2 M powracających na rynek pracy w Gminie Szprotawa z korzyści płynących ze sprawowania opieki instytucjonalnej
  w latach 2020-2021.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ do osiągnięcia celów szczegółowych RPO LUBUSKIE dzięki:

 • upowszechnianiu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jako instrumentu oddziałującego na sytuację zawodową opiekunów,
 • utrzymanie lub podjęcie pracy przez 35 rodziców poprzez sprawowanie opieki nad 35 dziećmi
  w żłobku,
 • zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć.

Beneficjent: Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko

Całkowita Wartość Projektu: 1.359.372,00 zł,

Dofinansowanie projektu: 1.155.466,20 zł