Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko

Cel projektu

Zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej i zniwelowanie nierówności w dostępie do OWP wśród 75D, w tym 35DZ i 40CH w wieku 3-5 lat, które zostanie zapewnione przez utworzenie co najmniej 75 nowych miejsc przedszkolnych z szeroką ofertą edukacyjną zajęć dodatkowych i dokształcenie co najmniej 3 osób kadry pedagogicznej, w tym 3K i 0M na terenie gminy wiejskiej Siedlisko w okresie od VIII.2018r. do VII.2019r. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki osiągnięciu CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:1. Wyrównanie szans edukacyjnych 75 dzieci w wieku 3-5 lat w tym 40 Ch i 35Dz z obszarów wiejskich G. Siedlisko poprzez zapewnienie dostępu do EP oraz realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności wspierające wyrównywanie stwierdzonych deficytów w szczególności wśród dzieci o specjalnych potrzebach w okresie VIII.2018 do VII.2019r. 2. Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej wśród co najmniej 3 osób, w tym 3K i oM z OWP w G. Siedlisko, których wiedza i zdobyte kwalifikacje przyczynią się do rozwoju edukacyjnego dzieci objętych EP w G.Siedlisko w okresie VIII.2018 do VII.2019r. CEL GŁÓWNY PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ do osiągnięcia celów szczegółowych RPO LUBUSKIE dzięki : – Utworzeniu OWP w Siedlisku i stworzeniu 75 nowych miejsc w OWP dla dzieci w wieku 3-4 lat, którą obecnie są objęte 3-latki w wymiarze 23,4% i 4-latki w 26,7%., a 5-latki w 28% – w zatrudnieniu nauczycieli i wykwalifikowaniu ich w nowe kompetencje, które zwiększą ich kwalifikacje i wpłyną na właściwy rozwój edukacyjny dzieci, w szczególności DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI wyrównujących deficyty społeczne i łamanie stereotypów jak i ZMNIEJSZĄ LICZBĘ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJ. LUBUSKIM – aktywnego rozwoju dzieci w procesie edukacji, gdyż właściwe relacje dzieci z otoczeniem oraz z kadrą pedagogiczną zmierzać będą do kształtowania relacji opartych na humanistycznych wartościach, przybierających postać autentycznej, partnerskiej i podmiotowej współpracy. Wymierne korzyści z takich kontaktów odniesie OWP, rodzina, a przede wszystkim dziecko.

Planowane efekty

  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 3 osoby (kobieta)
  2. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK) – 1 podmiot
  3. Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 3 osoby (kobieta)
  4. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 75 dzieci
  5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie –  3 osoby
  6. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej –  75 dzieci

 

Wartość projektu: 996 915,30 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 847 378,00 zł