Wniosek  otrzymał rekomendację do dofinansowania uzyskując 95 punktów na liście rankingowej projektów złożonych w konkursie otwartym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w Działaniu 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu umożliwi 15 mieszkańcom gmin Gaworzyce, Radwanice i Żukowice zdobycie kwalifikacji Instruktora Regionalnego po Wzgórzach Dalkowskich.

W ramach projektu w okresie od połowy marca do końca czerwca 2012r. zostanie przeprowadzony

  • kurs Instruktorów Regionalnych po Wzgórzach Dalkowskich w formie zajęć teoretycznych i praktycznych,
  • warsztaty motywacyjno-edukacyjne
  • wyjazd studyjny mający na celu poznanie dobrych praktyk prowadzonych w innym regionie kraju. 

Dzięki zdobytym kwalifikacjom uczestnicy projektu będą mieli możliwość prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej w ramach realizowanego przez Fundację już od 6 lat  programu pod nazwą „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich”. Jest to bardzo atrakcyjna oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje, a jednocześnie zdobyć dodatkowe źródło dochodu. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród indywidualnych turystów, ale także wśród placówek oświatowych. Tylko w zeszłym roku w zajęciach wzięło udział ponad 1600 uczniów.