Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Lut 04, 2017 Wpis w kategorii: Informacje, Inne
image_pdfimage_print

Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach realizuje projekt „Własna firma – to się opłaca!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r.– sierpień 2018r.

REKRUTACJA TRWA! do wyczerpania miejsc.

DLA KOGO:
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

 • wiek od 30 roku życia,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, złotoryjski,
 • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

CO OFERUJEMY !

 •   Bezzwrotne dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do 23.000,00  złotych

Wkład własny nie jest wymagany!

 • Wsparcie finansowe (pomostowe) do 1.300,00 zł na miesiąc, udzielane przez okres  do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności.
 • Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –  w tym, podstawy marketingu, przedsiębiorczości, prawo pracy, prawo podatkowe, handlowe. Dodatkowo -wyżywienie,  zwrot kosztów dojazdu.
 • Bezpłatne doradztwo indywidualne ( biznesowe i finansowe) – m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny) do pobrania na stronie projektu www.wlasnafirma-eudaj.pl w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:
Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach.
Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w Biurze Projektu Fundacji Eudajmonia: ulica Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Liczy się data wpływu.

plakat_eudajDo Formularza rekrutacyjnego należy załączyć:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • ważne zaświadczenie poświadczające status osoby bezrobotnej wydane przez Powiatowy Urząd Pracy nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego;
  lub
 • oświadczenie ( wystawione osobiście) potwierdzające status osoby nieaktywnej zawodowo.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:  „Dokumenty rekrutacyjne do projektu  – „ Własna firma – to się opłaca!”. W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: – dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.
Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e indywidualnie.

[1] Wiek uczestników projektu liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Więcej informacji: www.wlasnafirma-eudaj.pl

Zapraszam do kontaktu:
Koordynator Projektu – Marzena Szewczyk
Fundacja Eudajmonia
ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice
tel. 504 026 340 , (076) 753 91 39