11 milionów złotych na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich w latach 2014 -2020

W dniu 29 grudnia 2015r. złożono wniosek o wybór Lokalnej Strategii Wzgórz Dalkowskich do Samorządu Województwa Lubuskiego. Pracę nad strategią rozpoczęto w II połowie 2015r. i jest wynikiem konsultacji społecznych i 13 spotkań informacyjnych, przeprowadzonych w każdej gminie objętej programem.

Cel ogólny zapisany w LSR dotyczy zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu Wzgórza Dalkowskie, a wiec realizacji przedsięwzięć wynikających z celów szczegółowych, które to są wynikiem diagnozy i konsultacji z mieszkańcami obszaru Wzgórz Dalkowskich. I tak cel szczegółowy I.1 wpisuje się bezpośrednio w cele programowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej, środowiskowej i infrastruktury społecznie – użytecznych miejsc aktywności mieszkańców, w tym centrów aktywności integracji dla grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, młode do 30 roku życia oraz osób 50+) . Cel drugi II.1 realizujące przedsięwzięcia dotyczące wspierania włączenia społecznego, niwelowania ubóstwa, redukcji dysproporcji w dostępie do usług publicznych, promocję dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego, a także integracja grup defaworyzowanych w środowiskach wiejskich, tworzenia im warunków do aktywizacji społecznej, włączenia do życia społecznego. Natomiast cel szczegółowy III.1 realizowany będzie głównie poprzez przedsięwzięcia dotyczące wsparcia podmiotów gospodarczych, w tym wspieranie osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą jak i wzmocnienie potencjału i kompetencji już działających przedsiębiorstw, w szczególności w branżach wskazanych jako istotne dla rozwoju regionu Wzgórz Dalkowskich to jest gastronomia, hotelarstwo, handel, usługi, a także przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne technologie przyjazne środowisku. Ponadto w kryteriach wyboru operacji uwzględniono premiowanie wniosków skierowanych do grup defaworyzowanych, jako grup szczególnie potrzebnych wsparcia, co wynika z diagnozy i analizy SWOT.

Na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022 zaplanowano 11 milionów złotych, w tym co najmniej 5,5 miliona na wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 1 milion 200 tysięcy zaplanowano na wsparcie inicjatyw społecznych w ramach projektów grantowych i 4 miliony 300 tysięcy na projekty konkursowe dotyczące m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej czy budowę centrów integracji i aktywizacji mieszkańców. Szczegółowy budżet znajdą Państwo w Lokalnej Strategii Rozwoju, która znajduje się w pliku do pobrania pod niniejszym artykułem.

Strategia podlega teraz ocenie przez ekspertów wyłonionych w konkursie przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego. Planowany termin wyboru LSR do wdrożenia to maj 2016r., a pierwsze konkursu przez LGD zostaną rozpisane jesienią br.

POBIERZ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU [.pdf]