Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś”
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś”

Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projektu było stworzenie w Gaworzycach miejsca integracji i podejmowania inicjatyw społecznych przez różne grupy społeczne i organizacje z terenu Wzgórz Dalkowskich. Został wykorzystany potencjał techniczny, przyrodniczy oraz ludzki gminy Gaworzyce.

Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Projekt stał się pomysłem na ożywienie życia społecznego wokół nowego miejsca dotychczas niezagospodarowanego na terenie gminy Gaworzyce. W kwietniu 2013r. było ono jeszcze dzikim wysypiskiem śmieci. Dzięki aktywnym społecznikom, nakładowi pracy i ich wizji, z nieużytku, stał się tor motocrossowy do uprawiania sportu, jak również miejsce do spotkań i integracji mieszkańców.
Został wynajęty ciężki sprzęt, ale też wolontariusze zakasali rękawy. Zostało wybudowane miejsce ogniskowe i zorganizowany wspólnie Kolorowy Moto-Piknik, który okazał się strzałem w 10!
Sukcesem jest fakt, że pomysł rzeczywiście się sprawdził – chłopacy i społeczność lokalna zaktywizowana, a w planach kolejny Moto piknik i działania na torze motocrossowym.
Został wykorzystany w pełni potencjał przyrodniczy, gdyż zagospodarowano nieużytek na tor motocrossowy, potencjał ludzki, gdyż jeden z zawodników odnosi duże sukcesy w motocrossie, co sprzyjać będzie także podniesieniu atrakcyjności turystycznej terenu, co być może przyczyni się do rozwoju sportu motocrossowego na terenie regionu.

Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej dzięki inicjatywom realizowanym wspólnie z mieszkańcami na terenie toru motocrossowego.
W ramach projektu została stworzona atrakcyjna przestrzeń, w której odbyły się spotkania, pikniki, zawody sportowe i inne wydarzenia, co sprzyja integracji społeczności lokalnej. Wzrosło także poczucie atrakcyjności turystycznej regionu Wzgórz Dalkowskich.

Odbiorcy projektu:
W projekcie uczestniczyło ponad 500 osób, w tym mieszkańcy Gminy Gaworzyce i okolicznych miejscowości.

Partnerzy projektu:
Gmina Gaworzyce, Dom Kultury Jowisz w Gaworzycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Gaworzycach, Lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz media.