Krótka charakterystyka:

Projekt pn. Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej, a  w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko –wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie z działania Odnowa i Rozwój wsi.   Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich)  tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do  15 Animatorów i ponad 70 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r. w partnerstwie publiczno – społecznym z  Forum Samorządowym Wzgórz Dalkowskich (nieformalna organizacja zrzeszająca Wójtów i Burmistrzów regionu Wzgórz Dalkowskich) oraz Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Swoim zasięgiem obejmie gminy wiejskie i miejsko- wiejskiego powiatu głogowskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim oraz powiat nowosolski w województwie lubuskim.

Cele projektu

Cel główny:

Wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego w dostępie do ośrodków animacji i kultury dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie aktywności społecznej i wzrost zaangażowania co najmniej 600  mieszkańców z  obszarów wiejskich dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich w powiecie nowosolskim, polkowickim i głogowskim.
  2. Propagowanie idee wolontariatu wśród mieszkańców obszarów wiejskich z 3 powiatów: polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego, dzięki przygotowaniu wolontariuszy do pełnienia funkcji Animatorów Społecznych na świetlicach wiejskich.
  3. Wzrost  współpracy mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego ze wspólnotami samorządowymi.

 Adresaci projektu:

GŁÓWNYMI ODBIORCAMI są mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu głogowskiego, polkowickiego (woj. dolnośląskie) oraz powiatu nowosolskiego (woj. lubuskie).  Podzielić ich możemy na osoby, które zgłoszą się na wolontariuszy i zostaną Animatorami Społecznymi (15 osób, w głównej mierze będą to osoby w wieku od 21 do 55 lat, z wykształceniem co najmniej średnim, niepracujące lub uczące się zaocznie). DRUGĄ GRUPĄ ODBIORCÓW będzie co najmniej 600 mieszkańców, którzy będą korzystać ze świetlicy wiejskiej. TRZECIĄ GRUPĄ DOCELOWĄ projektu będą wspólnotę samorządowe – gminy, które podpiszą porozumienie o współpracy w ramach projektu. Zakładamy że będzie to co najmniej 5 gmin wiejskich lub miejsko –wiejskich do 25 tys. mieszkańców z obszaru w/w powiatów.

ADRESATAMI POŚREDNIMI projektu będą pozostali mieszkańcy obszarów wiejskich z  w/w obszaru – rodziny, odbiorców bezpośrednich projektu. Którzy odczują skutki realizacji projektu w swoich domach. Takie jak wzrost zadowolenia, spełnienia się, integracji, poznania czegoś nowego, polepszenia warunków życia społecznego.

KORZYŚCI DLA GRUP DOCELOWYCH Z REALIZACJI PROJEKU:

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zniwelowania głównego problemu jakim jest bark dostępności świetlicy wiejskiej dla mieszkańców. Projekt ma za zadanie nie tylko zniwelować ten problem ale również pokazać władzą lokalnym, że można zastosować mechanizm wolontariatu w celach prowadzenia świetlicy. Obniża to znacząco koszty funkcjonowania świetlicy, a jednoczenie pozwala mieszkańcom ją wspólnie prowadzić. Utożsamiają się z prowadzoną świetlicą przez co biorą za jej funkcjonowanie większą odpowiedzialność. Ponadto projekt pozytywnie wpłynie na integracje mieszkańców, zwiększy ich zaangażowanie w sprawy i problemy wsi, zwiększa edukację i animację życia na obszarach wiejskich, a także zwiększy współprace mieszkańców z lokalną wspólnotą samorządową. Projekt pokazuje również nowe oblicze wolontariatu. Który często dalej na wsiach, szczególnie przez osoby starsze utożsamiany jest  z  tzw. czynami społecznymi, które kojarzą się mieszkańcom z pracami przymusowymi.  Zastosowanie zwrotu poniesionych przez wolontariusza kosztów zgodnie z ustawą pokazuje, że wolontariusz nie musi prócz swojego czasu ponosić dodatkowych środków, co często jest główna przyczyną braku wolontariuszy. Animatorzy Społeczni zdobędą doświadczenie w prowadzeniu świetlic  co w przyszłości może zostać dostrzeżone przez lokalny samorząd aby zatrudnić ich na umowę o pracę.

W pierwszej kolejności wytypowane zostaną świetlice, które zostaną objęte wsparciem, wg. Kryteriów dostępu:

  1. świetlica objęta wsparciem w ramach projektu otrzymała wsparcie w ramach PROW 2007-2013
  2. świetlica wiejska z powiatu głogowskiego, polkowickiego lub nowosolskiego
  3. podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacja I.R.E.S a właściwym JST w celu zachowania trwałości projektu, tj. JST wnosi do projektu 670,00 zł wkładu własnego finansowego, za każdego Animatora Społecznego, którego

Harmonogram działań w projekcie:

01.05.-05.06.2015r. – rekrutacja 15 Animatorów Społecznych do prowadzenia świetlic wiejskich

12.06. – 30.06.2015r. – szkolenie Animatorów Społecznych

01.07. -31.12.2015r. – prowadzenie świetlic wiejskich przez Animatorów Społecznych

01.07.-31.08.2015r. – opracowanie Planów Działania Świetlic Wiejskich na Wzgórzach Dalkowskich

01.07.-31.12.2015r. – wsparcie tutorskie   Animatorów Społecznych

WARTOŚĆ dodana projektu:

Wartością dodana projektu będzie wzmocnienie współpracy mieszkańców, w których prowadzone będą świetlice wiejskie ze wspólnota samorządową – Gminą. Wspólne opracowanie Planów Działania, pokaże mieszkańców, że JST zależy na tym aby świetlice wiejskie były dla nich ogólnodostępne, a JST będzie mogła przekonać się, że prowadzenie świetlic można powierzyć mieszkańcom, z wykorzystaniem wolontariatu, bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.

 Dokumenty do pobrania: