Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013'

image_pdfimage_print

Samo się nie zrobi

Sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 „Od Kopernika do Korczaka” Realizator: Przyjaciele Szkoły  1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu była poprawa warunków wypoczynku i jakości nauczania wśród dzieci w wieku od 12 do 16 lat z terenu Gminy Szprotawa. Celami szczegółowymi projektu było: stworzenie miejsca wypoczynku i nauki dla dzieci oraz społeczności lokalnej upowszechnienie i zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnym wśród młodzieży i rodziców wzmacnianie poczucia wzajemnej współpracy, solidarności, pomocy, więzi międzypokoleniowej propagowanie i podniesienie wśród młodzieży w Szprotawie świadomości zdrowego stylu życia oraz rozwijanie poczucia dbałości, czystości i szacunku do przyrody inspirowanie mieszkańców Szprotawy do organizowania spotkań integracyjnych 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w... Czytaj więcej

PARKujemy – Plenerowe Kino Rodzinne. Lubimy to!

Sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach Realizator: Facebookowa Społeczność Gminy Radwanice  1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców w działanie o wspólne dobro oraz zwiększenie integracji mieszkańców. Projekt dotyczył wszystkich – tych najmniejszych, młodych, dorosłych i starszych. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Działania projektu polegały na rozpropagowaniu działalności lokalnych aktywistów za pomocą portalu społecznościowego facebook i zaangażowanie ich do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym Gminy Radwanice. Społeczność lokalna począwszy od dzieci przez młodzież i dorosłych włączyła się do prac porządkowych parku, który służył mieszkańcom, jako miesjce spotkań i integracji mieszkańców. Wspólne działania... Czytaj więcej

Z muzyką i tańcem przodków w XXI w

Sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy Realizator: Mała Watra 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu był rozwój umiejętności muzycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeźnica. Celami szczegółowymi było stworzenie dziecięcej kapeli ludowej, dzięki której grupa folklorystyczna „Mała Watra” może nie tylko koncertować w najbliższej okolicy, ale również brać udział w festiwalach i przeglądach podczas Dziecięcych Festiwali Folklorystycznych 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Podczas realizacji projektu został zrealizowany cykl warsztatów muzycznych, w których brała udział 25 osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeźnica. Uczestnicy projektu mieli lekcje z nauki gry na skrzypcach, basach oraz tańca. Przy pomocy muzyków ludowych,... Czytaj więcej

Ocalić od zapomnienia – wielokulturowe tradycje kulinarne mieszkańców Przylasek

Sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Przylaskach Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Przylaskach 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu było kultywowanie tradycji kulinarnych mieszkańców Przylasek pochodzących z różnych regionów dawnej Polski. Celami szczegółowymi projektu było: a) kształtowanie postaw zrozumienia dla różnorodności dziedzictwa kulturowego mieszkańców Przylasek, b) kształtowanie postaw szacunku dzieci i młodzieży dla starszego pokolenia, podkreślenie mądrości życiowej ludzi starszych i potrzeby korzystania z doświadczeń życiowych starszego pokolenia, c) nabycie i rozwój umiejętności społecznych takich jak: komunikacja, praca w grupie, prezentacja działań dzieci i młodzieży skupionych wokół kultywowania tradycji kulinarnych mieszkańców Gminy Brzeźnica d) zorganizowanie dzieciom i młodzieży zajęć dodatkowych pogłębiających ich zainteresowania i... Czytaj więcej

Działamy wspólnie dla poprawy aktywności fizycznej w Stypułowie

Sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stypułowie Realizator:  Aktywni dla Stypułowa 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu było stworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania piłki siatkowej w okresie wiosenno-letnio-jesiennym oraz zapewnienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Celami szczegółowymi były: a) podniesienie standardu życia mieszkańców, b) stworzenie estetycznego i bezpiecznego miejsca aktywnego wypoczynku c) poprawa sprawności fizycznej, samopoczucia, zdrowotności mieszkańców d) rozbudzenie potrzeby integracji i aktywizacji mieszkańców 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Realizacja projektu pt „Działamy wspólnie dla poprawy sprawności fizycznej” przyczyniła się do powstania bazy sportowej do rekreacyjnego uprawiania piłki siatkowej jak... Czytaj więcej

Babska Akademia – „Smacznie, zdrowo, kolorowo”

Sty 25, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Gaworzycach Realizator: Aktywni mieszkańcy Gaworzyc   1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wspólne zaangażowanie mieszkańców wsi Gaworzyce w działania na rzecz dobra wspólnego, nabycie nowych kompetencji i umiejętności przez ok. 20 kobiet zamieszkałych na wsi z obszaru gminy Gaworzyce w okresie wrzesnia 2013r. do stycznia 2014r. Celami szczegółowymi projektu było: a) pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez tworzenie lokalnych inicjatyw, b) przyczynienie się do integracji osób pozwalających w pełni ukształtować nowy wizerunek kobiety wiejskiej, c) integracja różnej wiekowo społeczności d) aktywizacja kobiet i zaangażowanie do dalszych inicjatyw i rozwoju na rzecz społeczności lokalnej, 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w... Czytaj więcej

Integracja Społeczeństwa Lokalnego Poprzez Rozwój Artystyczny Dzieci w Wieku Szkolnym

Sty 24, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Realizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Główny celem projektu byłą organizacja warsztatów artystyczno-teatralnych dla 15 dzieci ze wsi Żuków. Cele szczegółowe to: a) promowanie aktywnej integracji społeczności wiejskiej Gminy Nowe Miasteczko, b) promowanie integracji między rodzinnej w społeczeństwie poprzez organizację, pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych; c) zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w sposób bezpieczny i efektywny; d) ułatwienie dostępu do dóbr kultury; e) wskazanie wartości płynących z własnej aktywności i współpracy z innymi partnerami oraz podniesienie własnej samooceny. Dobrem wspólnym wypracowanym w ramach działań projektowych było umożliwienie dzieciom rozwoju artystycznego, pokazanie efektów ich pracy innym, organizacja imprez z udziałem społeczności wsi Żuków oraz... Czytaj więcej

Edukacja z Fleszem

Sty 24, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi Realizator: Aktywni dla Gminy Żukowice 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu był rozwój zainteresowań sztuką fotografowania wśród 15 dzieci i młodzieży w wieku 11-16 lat z terenu Gminy Żukowice w okresie od października 2013r. do lutego 2014 r. Celami szczegółowymi było: a) aktywizowanie młodej społeczności wiejskiej do pożytecznego spędzania czasu wolnego b) wzrost świadomości kulturalnej c) poszerzanie wiedzy z zakresu fotografii i obróbki zdjęć d) wyrównanie szans młodzieży wiejskiej w dostępie do kultury i technologii 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt skierowany był do 15 osobowej grupy dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Żukowice. Przeprowadzono 60 godzin warsztatów teoretyczno –... Czytaj więcej

Zainteresuj się Centrum Bukwicy wsi, w której mieszkasz!

Sty 24, 2014 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2013
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Bukwica „Bukwica-dolina miłości” Realizator: Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Bukwica „Bukwica-dolina miłości” 1. Cel projektu,  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej mieszkańców wsi Bukwica poprzez wspólne wykonanie prac remontowych i zagospodarowania terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej. Wartością dodaną projektu było pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej dla realizacji przedsięwzięć na rzecz ich własnej miejscowości a także zaszczepienie wśród mieszkańców wsi chęci dbania o estetykę miejsca, w którym mieszkają. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt pt. Zainteresuj się Centrum Bukwicy, wsi, w której mieszkasz!? został zrealizowany przez mieszkańców wsi... Czytaj więcej
Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]